Blogg

Blogg

Analys av ekonomisk nytta 2019-05-24

Den ekonomiska potentialen av geodata i den digitala samhällsbyggnadsprocessen

Den årliga potentiella ekonomiska nyttan vid effektiv användning av geodata i den digitala samhällsbyggnads- processen är 22,6 - 42,2 mdkr per år för det svenska samhället.  De flesta av de ekonomiska nyttor som analyserats i studien är tids- och kostnadsbesparingar som fördelas mellan alla aktörer: kommuner, statliga organisationer, privata företag och medborgare.  Det är dock tydligt att andra fördelar, såsom innovationer och försäljning av nya produkter och tjänster, uppstår när privata företag bidrar till framgång inom ekosystemet för digital samhällsbyggnadsprocess.


Spatineo Inc. och dess partner GIS-kvalitet i Norden AB har på uppdrag av Lantmäteriet analyserat den viktiga frågan “Vilken är den ekonomiska nyttan med nationell harmonisering och standardisering av geodata samt den nationell plattformen för geodataaccess? Denna studie är en metaanalys av potentiella ekonomiska nyttor baserat på internationella studier och på svensk information. Även svenska experter har intervjuats för mer exakt och tillförlitlig information för analysen.


Målet

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela den bebyggda miljön. Lantmäteriet har i uppdrag av regeringen att arbeta för en strömlinjeformad digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är en effektivare samverkan mellan myndigheter, medborgare och företag. Detta kommer att öka genom att ge tillgång till viktiga nationella basdata från stat och kommun till alla aktörer i form av geodatatjänster från den gemensamma nationella plattformen. Ett oavbrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen kan spara miljarder har redan konstaterats 2016 inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Huvudsyftet med vår studie var att göra en mera detaljerad analys av de ekonomiska fördelarna inom delprocesserna och uppskatta det totala värdet.

 

Öppna data

Den analyserade potentiella ekonomiska nyttan med användningen av geodata i den digitala samhällsbyggnads processen har inte tagit hänsyn till om geodata är Öppna data eller inte. Det betonas dock i rapporten från “Nationella basdata från stat och kommun” (Geodatarådet, 2017) att fullfinansierade öppna basdata från en nationell accesspunkt kommer att ge nytta genom att digitalisering av de offentliga processerna underlättas och påskyndas, samhällsbyggnad får säkrad tillgång till enhetliga geodata samt innovation och tillväxt i små och medelstora företag stimuleras. Dessa synpunkter stöds av studier som gjorts i Danmark och Finland om effekterna av att öppna nationella grunddata.

 

Läs mer i Lantmäteriets rapport “Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen” som även innehåller rapporten “Ekonomisk nytta av geodata i samhällsbyggnadsprocessen i Sverige”.

 


 


Strategisk GIS-samordning och Införande Digitala Eskilstuna geografiskt 2018-08-01

Mitt uppdrag i Eskilstuna gick ut på att införa användning av digital geografisk information i Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen. Se presentation video från 2015.

Några framgångsfaktorer som jag kan dela med mig av:

  • Skapa en tydlig och väl fungerande support/stöd för användare.
  • Se till att det finns en flexibel karttjänst som alla klarar av att använda.
  • Starta en effektiv utbildning så att så många som möjligt kommer igång med att använda geografisk information i sitt jobb.
  • Den geografiska information måste ha en ägare. Tydliga Överenskommelser om förvaltning av geografisk information används för att ha en tydlig ansvarsfördelning och en säkerthetsklassning som ger stöd för bland annat Öppna data.
  • Goda exempel på nytta med geografisk information är guld värda och ger beröm och publicitet till verksamheterna som har insett potentialen med geodata. Goda exempel fungerar som ögonöppnader för beslutsfattare och politiker och sprider entusiasm om möjligheter.
  • Riktlinjer som beslutas av högsta politiska ledningen är bra att ha, men de ska vara enkla att förstå. Riktlinjer för geografisk information i Eskiltuna kommunkoncern.
  • Styrning kan göras med stödprocess, handbok på intranätet och många korta utbildningar. Införande av Digitala Eskilstuna geografiskt ger förutsättningar för varje medarbetare, projekt och verksamhet att komma igång och få nytta av geodata.
  • Skaffa bundsförvanter/ambassadörer i hela organisationen! Nätverkande internt ger kunskap och erfarenheter som sprids.
  • Tekniken är inte längre det viktigaste. När standarder följs är tekniken utbytbar och användarna kan få använda de verktyg de behöver.